Het lange afkortingenboekje voor de zorg bevat de betekenis van veel gebruikte afkortingen in de zorg. Handig voor zowel de startende als doorgewinterde zorgprofessional.

Met het lange afkortingenboekje kent de taal van de zorg geen geheimen meer voor u.

Het lange afkortingenboekje is ook fysiek uitgebracht. Ontvangt u graag een exemplaar? Vraag deze aan per e-mail.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Z
 • Geef alles weer

A

AW39/AW310

Eindezorgbericht (AW39)/Retourbericht (AW310)

AW35/AW36

Aanvangzorgbericht (AW35)/Retourbericht (AW36)

AW33/34

Zorgtoewijzingbericht/retourbericht

AW319/AW320

Korte beschrijving

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AvVG

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

ATC

Anatomisch Therapeutisch Chemisch Classificatie-
systeem dagdoses

ASS

Autisme Spectrum Stoornis

ARBO

Arbeidsomstandigheden

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

B

Bzv

Besluit zorgverzekering

BSN

Burgerservicenummer

BR/REG

Beleidsregel opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

BOL

Beroeps Opleidende Leerweg

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BHV

Bedrijfshulpverlening

BH

Behandeling

BG-ind/gr

Begeleiding individueel of begeleiding groep

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg

C

CVA

Cerebro Vasculair Accident

CQ-index

Consumerquality-index

COV

Controle op verzekeringsrecht

COR

Centrale Ondernemingsraad

COO

Communicatie, Overleg en Ontwikkeling

CMP

Crisismeldpunt

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CIT

Crisis Interventie Team

CIS

Cliënten Informatie Systeem

CCE

Centrum voor Consultatie en Expertise

D

DOT

DBC’s op weg naar transparantie

DIS

DBC-Informatiesysteem

DBC

Diagnose-behandelcombinatie

DBBC

Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie

DB

Dagbesteding (soms DBS) / Dagbehandeling (soms DBH)

DAC

Dagactiviteitencentra

E

EVV

Eerst verantwoordelijk verzorgende

EVS

Elektronisch Voorschrijf Systeem

ERAI

Experiment regelarme instellingen

EPD

Elektronisch patiëntendossier

EMZ

Extramurale zorg

EMB

Ernstig Meervoudige Beperking

ELV

Eerstelijns Verblijf

EKT

Extra Kosten Thuis (toeslag)

EI

Externe integratie

ECD

Elektronisch cliëntendossier

F

FWG

Functiewaardering Gezondheidszorg

FTO

Farmacotherapeutisch overleg

G

GZ

Gehandicaptenzorg

GVP

Gespecialiseerd Verpleegkundig Handelen

GV

Geestelijke Verzorging

GRZ

Geriatrische Revalidatiezorg

GPH-code

Generieke Productcode Hulpmiddelen

GI

Gecertificeerde Instellingen

GHZ

Gehandicaptenzorg

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GGW

Gezinsgericht werken

GEZ

Geïntegreerde Eerstelijns Zorg

H

HOED

Huisartsen Onder Eén Dak

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector

Hh

Huishoudelijke hulp

HDL

Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HbH

Hulp bij het Huishouden

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

I

IZO

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

IZBO

Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen

iWlz

Informatiestromen binnen de Wet langdurige zorg

ITB Criem

Individuele Traject Begeleiding Criminaliteit in relatie tot de Integratie van Etnische minderheden

ITB

Individuele Traject Begeleiding ernstige delicten of veelplegers

ISO

International Organization for Standardization

IMZ

Intramurale zorg

iJW

Informatiestromen binnen de Jeugdwet

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

ICD-10

Internationale Statische Classificatie van Ziekten en
met Gezondheid verband houdende Problemen

J

JW

Jeugdwet

JLVG

Jeugdige Licht Verstandelijk Gehandicapt

K

KSWV

Kleinschalige woonvoorzieningen

KDV

Kort durend verblijf

L

LVG

Licht Verstandelijk Gehandicapt

LVB

Licht Verstandelijke Beperking

LOC

Landelijke Overleg Cliëntenraden

LGF

Leerling-gebonden Financiering

LG

Lichamelijk gehandicapt

LESA-richtlijnen

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak

M

MVG

Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

MUT

Mutatie

MSVT

Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie

MRSA

Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

MPT

Modulair Pakket Thuis

MO

Maatschappelijke opvang

MIP

Melding Incidenten Patiënten

MIM

Melding Incidenten Medewerkers

MIC

Melding Incidenten Cliënten

MFC

Multifunctioneel Centrum

N

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

NR / REG

Nadere regel (van de NZa)

NPCF

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NIC

Normatieve Inventaris Component

NHC

Normatieve Huisvesting Compenent

NAW

Naam Adres Woonplaats

NAH

Niet aangeboren hersenletsel

O

OVA

Overheidsbijdrage in de arbeidkostenontwikkeling

OTS

Ondertoezichtstelling – gezinsvoogd

ORT

Onregelmatigheidstoeslag

OKZ

Ouder Kind Zorg

OHW

Onderhanden werk

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OB

Ondersteunende begeleiding

P

PVB

Persoonsvolgend budget

PV

Persoonlijke Verzorging

PTZ

Palliatieve Terminale Zorg

Prb

Persoonsgebonden Re-integratie Budget

POH

Praktijkondersteuner huisartsenzorg

PNIL

Personeel Niet in Loondienst

Pmc

Productmarktcombinatie

Pgb

Persoonsgebondenbudget

PG

Psycho Geriatrie

PfN

Patiëntenfederatie Nederland

R

RVE

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

RIBW

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RBC

Registratie Bedrijfs- en Controleregels (Vektis/Vecozo)

S

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SVB

Sociale Verzekeringsbank

STP

Scholings- en Trainingsprogramma

SOG

Specialist ouderengeneeskunde

SGLVB

Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijke Beperking

SEH

Spoed Eisende Hulp

T

TOG

Tariefinformatiesysteem Organen Gezondheidszorg

U

UZOVI

Unieke Zorgverzekeraars Identificatie

UZI

Unieke Zorgverleners Identificatie

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VVT

Verpleging, Verzorging, Thuiszorg

VPTZ

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

VPT

Volledig Pakket Thuis

VP

Verpleging

VOV

Verpleegkundige Opvoedkundige en Verzorgende functies

VOTS

Voorlopige ondertoezichtstelling – spoedvariant

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VMS

Veiligheidsmanagementsysteem

VIM

Veilig Incidenten Melden

W

Wzd

Wet zorg en dwang

Wvp

Wijkverpleegkundige

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

WV

Wijkverpleging

WTZi

Wet Toelatingen Zorginstellingen

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Z

ZZP’er

Zelfstandige Zonder Personeel

ZZP

Zorgzwaartepakket

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZP

Zorgprofiel

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZLP

Zorgleefplan

ZLO

Zorgleefovereenkomst

ZIS

Ziekenhuis Informatie Systeem

ZINL

Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)

ZIN

Zorg In Natura

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken