Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een commissiebrief inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).  In de brief komen de volgende punten aan de orde, de aanleiding en doelstelling van de Wtza, de hoofdlijnen van het nieuwe wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders en de verdere planning van het wetgevingsproces.

Hoofdpunten van de brief

De Wtza is nodig om nieuwe zorgaanbieders voor de aanvang van de zorgverlening bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in beeld te krijgen en om nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waaraan zij moeten voldoen. De Wtza is daarmee een belangrijke stap, die wat de minister betreft zo spoedig mogelijk in de praktijk moet worden gebracht.

Voortbouwend op de Wtza heeft de VWS deze zomer een pakket aan nieuwe, aanvullende maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat zorggeld effectief, doelmatig en rechtmatig wordt besteed. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders en om excessen rond dividenduitkering en belangenverstrengeling beter te kunnen aanpakken.

Onderdeel van deze maatregelen is het nieuwe wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders waarmee de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders worden aangescherpt. Dit gebeurt door:
o Aanvullende voorwaarden te stellen aan dividenduitkering. De aard van de voorwaarden en het tijdstip van inwerking treden kan variëren per De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deelsector en wordt gekoppeld aan het zich voordoen van excessen en de noodzaak die tegen te gaan, respectievelijk te voorkomen. Daarnaast bezien we of er een norm geïntroduceerd moet worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.
o Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om elke vorm van belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen;
o Versterking van de positie van de onafhankelijke intern toezichthouder binnen zorgaanbieders;
o De uitbreiding en inrichting van de Wtza-vergunning zodat aanbieders die de verkeerde intenties hebben of eerder de fout in zijn gegaan beter kunnen worden geweerd. En het introduceren van meer intrekkingsgronden, om de vergunning in te kunnen trekken als een zorgaanbieder niet integer handelt.

De komende maanden wordt het wetsvoorstel vanuit bovengenoemde hoofdlijnen uitgewerkt. Om onnodige administratieve lasten te voorkomen, wordt zo veel mogelijk ruimte gelaten voor een sectorspecifieke uitwerking. Het streven is om het wetsvoorstel zo snel mogelijk bij de Kamer in te dienen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken