Op 21 maart 2018 heeft de Raad van Bestuur van de NZa de onderwerpenlijst van de release 2019 voor de ggz en de fz vastgesteld. Deze bestaat uit een productstructuur (prestaties en tarieven), regelgeving (beleidsregels en nadere regels), ICT-specificaties, validatieregels en codelijsten.

Onderwerpen die definitief in release 2019 komen zijn:

 1. Acute ggz (g-ggz): de generieke module Acute Psychiatrie[1] wordt opgenomen in het register met kwaliteitsstandaarden op basis waarvan prestaties en tarieven uitgewerkt worden.
 2. Dagbesteding en geneeskundige begeleiding (ggz, fz): ondersteunend begeleidingscontact wordt ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting en activerend begeleidingscontact wordt geneeskundig begeleidingscontact. Ook voor fz komen aanpassingen. Over het onderwerp dagbesteding en begeleiding komt op korte termijn een aparte circulaire uit.
 3. Verblijf met rechtvaardigingsgrond (g-ggz): de nieuwe prestatie ‘Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR)’ is per 2018 toegevoegd aan de verblijfsprestaties binnen de dbc-systematiek. Per 2019 komt een soortgelijke prestatie beschikbaar voor de zzp-systematiek: een zzp-VMR in de varianten in- en exclusief dagbesteding.
 4. Doventoeslag forensische zorg (fz): de toeslag ‘tolk gebarentaal/communicatiespecialist’ wordt per 2019 ingevoerd in de fz.
 5. Verblijfsprestatie H (g-ggz): er is een verzoek om extra beveiligde kamer (ebk) te wijzigen in extra beveiligde ruimte (ebr). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) oordeelt dat een ebk niet altijd noodzakelijk is voor verantwoorde hic-zorg. De NZa onderzoekt de eventuele gevolgen hiervan voor de verblijfsprestatie hic en geeft hierover zo snel mogelijk duidelijkheid aan partijen.
 6. Kapitaallasten bij verblijf (g-ggz en fz): de wet- en regelgeving over duurzaamheid en brandveiligheid is in de afgelopen periode aangescherpt, wat hogere investeringen met zich meebrengt. Er vindt onderzoek plaats naar de gewijzigde eisen op dit gebied tussen 2008 en 2018 en naar verwachte ontwikkelingen tussen  2018-2020. Tariefaanpassingen vinden plaats afhankelijk van de uitkomsten.
 7. Tariefherijking zzp-b (g-ggz): n.a.v. kostenonderzoek naar de zzp-B reeks binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) worden tarieven per 2019 aangepast. Deze gewijzigde tarieven gelden ook voor de g-ggz gelden.
 8. Tariefherijking zzp-vg en extramurale parameters (fz): uit onderzoek resulteert dat de bestaande prestatie-omschrijvingen gehandhaafd kunnen blijven. Daarom zijn deze gewijzigde tarieven 2019 (voortkomend uit het wlz-kostenonderzoek) ook in de fz van kracht. 
 9. Directe tijd hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc’s (fz): op basis van signalen over ervaren knelpunten bij fz-aanbieders vervalt per 2019 ook in de fz de verplichting van directe tijd van een hoofdbehandelaar bij vervolg-dbbc’s.
 10. Conversie DSM-5 (g-ggz, gb-ggz en fz): Op basis van wijzigingsverzoeken worden een aantal aanpassingen  in de conversietabel doorgevoerd. De belangrijkste is het toevoegen van jeugddiagnoses die ook kunnen voorkomen bij volwassenen.
 11. Openingsregel forensisch psychiatrisch toezicht (fz): de (her)openingsregels voor forensisch psychiatrisch toezicht (vereist direct patiëntgebonden tijd) lijken onvoldoende aan te sluiten op de praktijk. Er vindt overleg met partijen plaats om deze regels en de validatie per 2019 aanpassen.
 12. Beveiligde ggz (g-ggz): de NZa heeft het verzoek gekregen om beveiligde ggz afzonderlijk zichtbaar te maken in het declaratieproces en onderzoekt de mogelijkheden.


Bron: NZa

Externe links:
NZa - Circulaire Regelgeving ggz en fz 2019 - CI/18/11cDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken