Op 7 mei jl. zijn de cao-afspraken waarin de nieuwe loonschaal is opgenomen algemeen verbindend verklaard, dus ook voor niet-leden van Actiz en BTN. Voor de leden was de loonschaal al met ingang van 1 april 2018 van toepassing.

Naar aanleiding van het artikel op 5 juni volgt hier een update/rectificatie.

AMvB niet van toepassing

De AMvb is formeel niet van toepassing wanneer de contracten voor HH gesloten zijn of bekend zijn gemaakt voordat de AMvB Reële kostprijs in werking trad (1 juni 2017) en nog doorlopen in 2018 en eventueel latere jaren. De gemeenten moeten conform de wettelijke eis van Wmo 2015 een reële kostprijs hanteren. De aanbieder is niet verplicht op grond van de cao om de nieuwe loonschaal toe te passen voor hulpen in de gemeente waarop de AMvB niet van toepassing is. Aanbieder en gemeente kunnen wel afspraken maken over aanpassing van het tarief, maar zijn hiertoe niet verplicht op grond van gestelde in AMvb.

AMvb wel van toepassing

Gemeenten waarop de AMvb van toepassing is moeten tarieven bepalen in het licht van een reële kostprijs en daarmee ook van de nieuwe loonschaal. Ze zijn binnen het wettelijk kader vrij om te bepalen wanneer zij de tariefwijziging doorvoeren. 

Horizontale overstap huishoudelijke hulpen

Wat betreft de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen verwijst de VGN naar artikel 3.2A van de CAO VVT waarin staat dat de huishoudelijke hulpen  horizontaal zullen overstappen. In de praktijk betekent dit geen directe overstap naar meer loon, maar wel in de komende jaren.

Per 1 oktober algemene loonsverhoging van 4%

De achterbannen van werkgevers hebben de loonsverhoging geaccordeerd. De loonsverhoging komt bovenop de nieuwe loonschaal en moet bij het afsluiten van contracten en het bepalen van tarieven betrokken worden.

OVA-middelen financiële compensatie gemeenten

Gemeenten vroegen VGN of zij voor de loonsverhoging van 4% gecompenseerd worden in het integratiebudget sociaal domein. Het Rijk voegt aan het integratiebudget sociaal domein jaarlijks de zogeheten  OVA-middelen toe, die bedoeld zijn om loon- en prijsstijgingen te kunnen financieren. Het OVA-percentage voor 2018 is 2,96%.

De OVA-middelen zouden toereikend moeten zijn om de 4% te compenseren, gezien de ingangsdatum van de loonsverhoging van 1 oktober. De OVA middelen zijn niet toereikend om de extra kosten van de nieuwe loonschaal te dekken. Gemeenten worden geacht de loonstijging als gevolg van de nieuwe loonschaal de komende jaren op te vangen uit de accresafspraken zoals opgenomen in het Interbestuurlijk programma (IBP).Bron: VNG

Externe links:
VNG - Nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp: update/rectificatieDownloads:
CAO VVT
Onderhandelaarsakkoord CAO VVT
Bericht VNG nieuwe looonschaal

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken