ZN/Zorgkantoren hebben het Wlz Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 gepubliceerd, dat per 1 januari 2019 van kracht is. De belangrijke wijzigingen betreffen de meerzorgregeling, de zogenaamde EKT-regeling en het loslaten van de eis dat de cliënt het zorgplan ondertekend.

Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 is te vinden onder downloads. In het Voorschrift staat het uitvoeringsproces beschreven voor met name zorg in natura. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2019 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

De wijzigingen in Voorschrift 2019 ten opzichte van het huidige versie 2018 betreffen stappen om processen te vereenvoudigen. De veranderingen zijn in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 grijs gearceerd.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
– De Meerzorgregeling is gewijzigd. Naast individuele aanvragen kan de zorgaanbieder ook meerzorg aanvragen voor een groep cliënten. Individuele aanvragen kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden. De aanvraag voor groepsmeerzorg wordt in principe in één keer ingediend. Omdat 2019 een overgangsjaar is moet dat voor 1 februari 2019 gebeuren.
– Er wordt bij meerzorg niet alleen meer naar de individuele cliënt gekeken maar ook naar zijn context (bijv. de expertise van de begeleiders). Tevens is het is mogelijk om indirecte kosten mee te nemen. De overlegstructuur rondom een (groep)meerzorg cliënt(en) wijzigt in een vaste cyclus van overleg met de cliënt(vertegenwoordiger), de zorgaanbieder, het CCE en zorgkantoor. Voor de declaratie geldt een dagprestatie met een maximumbedrag van € 1250 per dag, zie ook de Beleidsregel Meerzorg van de NZa bij downloads.
– Het aanvraagproces voor de regeling Extra Kosten Thuis (EKT) is vereenvoudigd. De aanbieder heeft meer tijd om met de cliënt in gesprek te gaan over zijn zorgarrangement. De periode om een zorgtoewijzing aan te vragen is daarvoor verruimd naar maximaal 10 werkdagen.
– Zorgkantoren eisen niet langer dat een cliënt het zorgplan moet ondertekenen. In plaats van een handtekening eisen zorgkantoren dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de cliënt (handtekening) of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Deze werkwijze geldt voor intramuraal, zorg thuis (VPT, MPT), en meerzorg.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 beschikbaarDownloads:
Voorschrift zorgtoewijzing 2019
Contouren zorginkoop zorgkantoren Wlz 2019
Beleidsregel Meerzorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken