Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Ontwerpbesluit over het experiment betreft integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

In de gemeenten Delft, Meppel en Woerden is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het instrument integraal persoonsgebonden budget (hierna: integraal pgb). De experimenten in deze gemeenten zijn inmiddels afgerond en geëvalueerd door TNO (Delft en Woerden) en Movisie (Meppel). Op basis van deze evaluaties is geconstateerd dat met het experiment waardevolle leerervaringen zijn opgedaan, maar dat er onvoldoende basis is om op dit moment een besluit te nemen over het structureel implementeren van dit instrument.

Uiteindelijk is besloten om met ingang van 2019 een geheel nieuw experiment te starten, met meer deelnemende gemeenten en budgethouders. In het nieuwe experiment wordt tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren die ertoe hebben geleid dat het eerste experiment onvoldoende informatie heeft opgeleverd. Zo zal het Ministerie van VWS een stevigere procesregierol op zich nemen. Verder is in goed overleg met de VNG en op verzoek van ZN besloten om de regierol op een andere wijze vorm te geven dan in het vorige experiment. In het vorige experiment waren gemeenten de regisseur en moesten zij in goed overleg met onder meer zorgkantoren en zorgverzekeraars tot een integraal hulpaanbod komen. In de praktijk bleek dit model onvoldoende te werken en zijn zorgkantoren en zorgverzekeraars onvoldoende betrokken.

De inhoud van het ontwerpbesluit is beschreven in de ontwerp-nota van toelichting (zie downloads).
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken