De middelen Waardigheid en Trots (W&T) voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering worden vanaf 2020 structureel toegevoegd aan het herijkte maximumtarief. Er is in de verpleeghuiszorg een goede beweging in gang gezet, zo blijkt uit de evaluatie van de W&T middelen door het Nivel. ActiZ heeft er altijd voor gepleit deze gelden op te nemen in het tarief om het aantal geldstromen te verminderen en vindt opnemen in het tarief dan ook een goede zaak.

Het Nivel heeft in opdracht van VWS de inzet van de W&T-middelen geëvalueerd. Daarbij is het Nivel, in samenspraak met onder meer ActiZ, cliëntenorganisaties en beroepsgroepen, nagegaan wat deze middelen hebben opgeleverd voor verpleeghuiszorg. De conclusie is dat er vanuit het perspectief van bestuurders, ondernemingsraden, en cliëntenraden een beweging op gang is gebracht naar deskundiger personeel, zinvollere daginvulling voor bewoners en meer dialoog. Of deze beweging komt door deze extra middelen is onduidelijk, omdat gelijktijdig ook andere ontwikkelingen in de sector spelen, zoals de komst van het Kwaliteitskader (2017) en de daaruit voortvloeiende aandacht en gelden. Er blijft ruimte voor verdere verbetering, zo blijkt uit het onderzoek, zie de Nivel-rapportage en de infographic (zie downloads).

De minister heeft besloten, zo schrijft hij in de Voortgangsrapportage (zie downloads), de voor 2019 beschikbare W&T middelen (€ 135 miljoen) vanaf 2020 structureel toe te voegen aan het herrijkte maximumtarief (in de directiemail van ActiZ van 24 mei 2019 staat abusievelijk vermeld dat de W&T middelen per 2021 worden toegevoegd aan de tarieven, dat is dus met ingang van 2020).

De zzp/vpt-prestaties VV4 tot en met 10 worden daarvoor opgehoogd. Daarbij wordt rekening wordt gehouden met de gemiddelde tariefskorting van 3,5% in de zorgcontractering, zodat hetzelfde macrobedrag (€ 135 miljoen) aan W&T-middelen beschikbaar blijft voor de branche. Vanwege de gedeeltelijke overlap met het Kwaliteitskader is de oorspronkelijk voorziene oploop van de W&T-middelen (€ 55 miljoen) vanaf 2020 komen te vervallen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken