Samen met professionals van gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein nieuwe standaard administratieprotocollen opgesteld. Deze landelijke protocollen bieden meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van zorg in natura voor Wmo en Jeugd en moeten bijdragen in het terugdringen van de administratieve lasten. De Stuurgroep i-Sociaal Domein, waarin de brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en VWS vertegenwoordigd zijn, heeft onlangs de nieuwe standaard administratieprotocollen bekrachtigd

Sinds de decentralisatie wordt gewerkt met landelijke iStandaarden, een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat de gegevens over de zorg per cliënt elektronisch, gestandaardiseerd én veilig worden uitgewisseld door gemeenten en zorgaanbieders. Standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen.

In de praktijk blijk de variëteit in de administratieve afspraken nog steeds groot. Afgelopen maanden heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein daarom samen met ruim 700 professionals van gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners de knelpunten en issues in kaart gebracht en oplossingen besproken. Het resultaat zijn landelijke standaard administratieprotocollen waarmee een nieuwe stap wordt gezet in het terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein.

In de nieuwe protocollen zijn de afspraken over informatieuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders aangescherpt en verder geüniformeerd. Daarnaast is een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Nu is het bijvoorbeeld zo dat een zorgaanbieder bij sommige gemeenten per vier weken moet declareren, terwijl andere gemeenten een periode van een maand hanteren. Twee verschillende declaratieprocessen kost een zorgaanbieder veel tijd. In de nieuwe protocollen is gekozen voor een uniforme werkwijze; declareren per maand wordt de standaard.

De standaard administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en zorgaanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.

Onder het kopje downloads vind u de administratieprotocollen.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken