Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren hoger ligt dan werd verwacht bij invoering van de Participatiewet.

Omdat het macrobudget voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorzieng (Wsw) meerjarig vastligt, betekent dit dus dat het budget dat gemeenten per arbeidsjaar ontvangen ook lager is.
Jaarlijks rapporteert Panteia, in opdracht van het ministerie, over de omvang en de karakteristieken van de Wsw.

De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 72.545 eind 2018. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren. Dit ligt 945 arbeidsjaren boven de verwachting bij de invoering van de Participatiewet.

In de tweede Thermometer Wsw van juni 2018 is de verwachting al uitgesproken dat de uitstroom in 2017 en 2018 waarschijnlijk lager is dan de aannames in de Memorie van Toelichting. De reden hiervoor is dat met ingang van 2017 de uitstroomreden ‘einde proeftijd en einde contract bepaalde duur’ wegvalt.

Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat het Rijk de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. Daarom zal de VNG tekorten die zich de komende jaren zullen voordoen op de Wsw blijven agenderen op de bestuurlijke tafel cq. onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.

Lees hieronder verder.Bron: VNG

Externe links:
Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2018
Thermometer Wsw: efficiencykorting per Sw-plek te fors


Downloads:
Wsw statistiek 2018 Jaarrapport


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken