Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient de zorgaanbieder van elke patiënt een dossier bij te houden. Bij uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften. Met name het invullen van de patiëntenrechten (zoals informatieverstrekking en toestemming) blijkt lastig. De Gedragscode Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGiZ) geeft praktische richtlijnen om aan geldende regelgeving te voldoen. Recent is een nieuwe versie verschenen, aangepast aan alle wet- en regelgeving, waaronder de privacywet AVG.

De Gedragscode biedt een toepasbare set (gedrags)regels en  normen voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Ze biedt duidelijkheid over bestaande wet- en regelgeving betreffende gegevensuitwisseling, privacy en het medisch beroepsgeheim. Met een balans tussen handhaving van de rechten van de patiënt en werkbaarheid in de praktijk. Want het lijkt soms onmogelijk om alle betrokkenen over alle vormen van uitwisseling begrijpelijk te informeren.

Alle elektronische uitwisseling

De Gedragscode is van toepassing op alle vormen van elektronische gegevensuitwisseling. Hieronder valt enerzijds het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen voor pull-verkeer. De Gedragscode gebruikt hiervoor trouwens de term ‘Elektronisch Uitwisselingssysteem’. Anderzijds valt ook de verzending van persoonsgegevens via push-verkeer onder de reikwijdte van de Gedragscode

Gezondheidszorgbreed

De EGiZ is gericht alle zorgaanbieders, zorginstellingen en zorgverleners in de eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg,  geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en overige zorg (zoals GGD, Arbo, Jeugdzorg, WMO, Ambulancediensten en medische laboratoria).

De gedragscode EGiZ is een resultaat van samenwerking tussen KNMG en federatiepartners, NVZ, Ineen, KNMP en regio-organisaties SIGRA, Zorgring NHN, Sleutelnet, RSO Haaglanden, Zorgnet Oost, RZCC, REN West-Brabant en GERRIT.Bron: ZorgenZ

Externe links:
Gedragscode voor gegevensuitwisseling die voldoet aan wet-en regelgeving

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken