De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil de kwaliteit van het Wmo toezicht vergroten en het tempo waarin zich dit moet ontwikkelen verhogen, onder andere op de jeugdhulp. Dat valt te lezen in haar plannen voor volgend jaar.

IGJ heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld, waarin voor de komende vier jaar haar strategie is uitgeschreven. In het beleidsplan staan de thema’s en ambities waar IGJ de komende jaren prioriteit aan wil geven. Op basis van het meerjarenbeleidsplan heeft IGJ een werkplan 2020 opgesteld.

Jaarlijkse rapportage

De invoering van de Wmo 2015 legt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke zorg en het toezicht hierop bij gemeenten. In een jaarlijkse rapportage aan de minister over het Wmo-toezicht, geeft IGJ een beeld van het toezicht zelf en van aandachtspunten en aanbevelingen voor verbetering. In november van dit jaar drong de inspectie naar aanleiding van de rapportage van 2018 er op aan dat gemeenten vaart maken met het vormgeven van hun wettelijke verplichte toezichttaak in de Wmo. Het toezicht op de Wmo in Nederland zou niet overal van een gelijkwaardig en voldoende niveau zijn.

Regionale benadering

De inspectie gaat vanaf 2020 meer focus leggen op gebieds- en regiogerichte inrichting van zorg. Dat vraagt om een sector overstijgende blik, zo stelt IGJ. Waar nodig gaat ze daarvoor meer samenwerken met het Wmo-toezicht van gemeenten. Daarnaast biedt de inspectie ook ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van het Wmo-toezicht. Dat gaat bijvoorbeeld om praktische ondersteuning in samenwerking met de Wmo-toezichthouder, zoals bij onderzoeken naar aanleiding van gemelde calamiteiten.

Afsprakenkader en draaiboek

Wanneer er meldingen zijn over zorgaanbieders die zowel op grond van de Wmo, als vanuit de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of Jeugdwet zorg leveren, worden die door de gemeenten gedeeld met de rijksinspecties. Deze meldingen kunnen zo worden onderzocht door zowel de Wmo toezichthouder als door IGJ. De inspectie en de Wmo toezichthouder stemmen afhankelijk van de casus het onderzoek en de rapportage op elkaar af. Dit doen zij conform de ‘Afsprakenkader en de draaiboeken voor toezicht in het sociaal domein’. IGJ neemt deel aan een werkgroep, die is belast met de aanpassing hiervan. In 2020 wordt het vernieuwde afsprakenkader en draaiboek gepubliceerd.

Kennisnetwerk

De inspectie pleit voor gemeentelijke toezicht vanuit de GGD GHOR, omdat het merendeel van de gemeenten het toezicht bij de GGD belegd heeft. De IGJ constateerde eerder in haar rapport Wmo toezicht 2018 dat het nog niet gelukt was om het netwerk van Wmo toezichthouders van de GGD-GHOR Nederland verder uit te bouwen tot een landelijk kennisnetwerk. In 2020 zet de IGJ verder in op het kennisnetwerk van de GGD GHOR Nederland en een landelijk overleg van de Wmo-toezichthouders, waarin ook de IGJ participeert.

Passende jeugdhulp

Het samenwerken met gemeenten aan passende jeugdhulp vormt in 2020 een belangrijk aandachtspunt van de inspectie. Ze zal daarop de samenwerking met gemeenten voortzetten en met hen onderzoeken hoe de samenwerking tussen wijkteams/jeugdteams en (ambulante) jeugdhulpaanbieders en ketenpartners verbeterd kan gaan worden. Hierbij ligt de focus op tijdige inzet van (jeugd)hulp, maatwerk, kwaliteit van de ingezette hulp en monitoring en regie daarvan.Bron: Skipr

Externe links:
IGJ herijkt toezicht op gemeentelijke zorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken