Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over nadere uitwerking advies van de NZa over de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg en aanbieding voorlopige resultaten van de pilot Zorgclustermodel.

Nieuwe bekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en partijen werken momenteel, in een gezamenlijk programma, aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) en aan een verbeterde manier om de zorgvraag die hoort bij een ggz- en/of fz-behandeling transparant te maken (een verbeterde ‘zorgvraagtypering’).

Advies

Vorig jaar mei heeft de NZa met deze partijen in de ggz en fz hierover een advies uitgebracht (Kamerstuk 25 424, nr. 460). Op 2 juli 2019 heeft de minister een reactie op dat advies, mede namens de minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister schreef daarin dat hij van plan is het advies over te nemen, mits bij de uitwerking een aantal zaken zou worden bevestigd (Kamerstuk 25 424, nr. 478). Zo moet bijvoorbeeld uit de uitwerking blijken dat het voorgestelde bekostigingsmodel ook een vergoeding op maat faciliteert voor de zorg van personen met een ernstige psychiatrische aandoening. Onlangs heeft de minister een deel van die uitwerking van de NZa ontvangen. Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer bied de minister de kamer deze stukken, nog zonder beleidsreactie, aan. Het betreft:
– de ‘Tussenrapportage Zorgprestatiemodel GGZ en FZ’ met daarin onder andere:
o een nadere uitwerking van het door de NZa geadviseerde bekostigingsmodel (het zogenaamde ‘Zorgprestatiemodel’),
o een visie op de gebruiksdoelen van een verbeterde zorgvraagtypering en een aanzet voor een routekaart met tijdpad voor de verdere uitwerking en implementatie daarvan met de randvoorwaarden die partijen daarbij van belang vinden.
– een analyse van de financiële gedragsprikkels van het Zorgprestatiemodel in relatie tot de beheersbaarheid van de macrokosten. De NZa schrijft dat een eindoordeel over de beheersbaarheid van macrokosten pas kan worden gegeven wanneer onder andere analyses op handhaafbaarheid en fraude en een macro impactanalyse zijn afgerond.
– de voorlopige resultaten van de pilot met het zogenaamde ‘Zorgclustermodel’ (een model van zorgvraagtypering). Het gaat hier om een overzicht van voorlopige cijfermatige uitkomsten, nog zonder een conclusie of nadere duiding (die volgen in de eindevaluatie).

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken