Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het NZa-rapport over de uitvoering van wettelijke taken door het CAK in het verantwoordingsjaar 2018. De NZa rapporteert over de doelmatige en rechtmatige uitvoering door het CAK van een aantal wettelijke regelingen zoals de Wmo 2015 en Wlz.

De hoofdpunten

Op punten heeft het CAK in 2018 zaken verbeterd ten opzichte van 2017. Zo zijn er onzekerheden opgelost en verbeterpunten gerealiseerd. Zo is er per regeling inzicht verkregen in de financiële posities, waardoor onzekerheden ten aanzien van eerdere correcties (foutherstel) zijn afgewikkeld. Hierdoor is het voor het CAK ook mogelijk geworden om de regelingen beter te monitoren en problemen eerder te signaleren.
Tegelijkertijd constateert de NZa nieuwe onzekerheden en verbeterpunten. Zo is onduidelijk of de afdracht van geïnde eigen bijdrages Wmo beschermd wonen op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Ook constateert de NZa in de uitvoering van de eigen bijdrage situaties blijven bestaan waardoor burgers stapelfacturen ontvangen. Onder de streep stelt de NZa dat het CAK in 2018 nog onvoldoende ‘in control’ was en het CAK in 2019 meerdere financiële stromen nader moeten uitzoeken. De bevindingen van de NZa worden door het CAK en het ministerie van VWS onderschreven.
Zoals eerder aan uw Kamer gemeld, heeft het CAK eind 2018 laten onderzoeken wat er nodig is om structureel in controle te komen. De onderzoekers adviseren om het CAK te veranderen van een organisatie gericht op deelprocessen naar een organisatie gericht op het uitvoeren van regelingen. Het CAK heeft hiervoor het veranderprogramma ‘CAK Change’ ontwikkeld. VWS heeft (financiële) steun uitgesproken voor deze meerjarige organisatieverandering.
Op termijn verwacht ik dat het CAK met deze aanpak weer in controle komt op de eigen organisatie, dat de dienstverlening aan cliënten verder verbetert en dat het CAK zich daarover goed kan verantwoorden.

Bevindingen uit het NZa-rapport

In het rapport over de uitvoering van het CAK in 2018 brengt de NZa twee onderzoeken bij elkaar. In de eerste plaats heeft de NZa de uitvoering van de wettelijke taken in 2018 onderzocht. Daarnaast heeft de NZa in het voorjaar van 2019 een thematisch onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de processen ’vastleggen’ en ‘opleggen’ van de eigen bijdragen Wlz en Wmo.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kamerbrief over het NZa-rapport over de uitvoering wettelijke taken door het CAK in het verantwoordingsjaar 2018

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken