Minister De Jonge stuurt een brief over de (bouw)opgave op het gebied van verpleeg(huis)zorg in de komende decennia.

Naar aanleiding van vragen van mevrouw Agema tijdens het debat over de verpleeghuiszorg in februari van dit jaar, heeft De Jonge toegezegd om de Kamer in december 2019 te informeren over de (bouw)opgave voor de verpleeg(huis)zorg de aankomende vijf, tien en twintig jaar.

In eerdere brieven  over de capaciteitsontwikkeling en de korte termijn aanpak van de wachtlijsten heeft De Jonge aangegeven dat hij aan TNO c.s. heeft gevraagd om deze (bouw)opgave in beeld te brengen. Op 5 december 2019 (kenmerk 2019Z24096/2019D50093) heeft de vaste commissie voor VWS verzocht om deze rapportage zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, zodat het plenaire debat nog in januari 2020 kan worden ingepland.

Beleidsarme prognose

Het TNO-rapport geeft een beleidsarme prognose van de behoefteontwikkeling naar verpleeg(huis)zorg voor de komende vijf, tien en twintig jaar op basis van de groei van de bevolking en de leeftijdsontwikkeling. Ruwweg gaat het om een verdubbeling van de behoefte tot 2040, ongeveer 3,1% per jaar. De gevolgen van trends zoals meer gebruik van technologie zijn buiten beschouwing gelaten. Deze cijfers zijn voor de minister herkenbaar en sluiten aan op cijfers die De Jonge onder andere heeft genoemd in 2018 in antwoorden op kamervragen over ‘Thuis in het verpleeghuis’ en onlangs heeft gepresenteerd in de beleidsagenda van de begroting 2020.

Beschikbare vastgoed capaciteit

Deze behoefteontwikkeling leidt tot een (bouw)opgave van circa 164.000 plaatsen in 2040, bestaande uit vervanging van bestaande capaciteit (circa 41.000 plaatsen) en behoefte aan extra plaatsen (circa 123.00 plaatsen). De toename van het aantal ouderen was reeds bekend. Het TNO-rapport voegt toe wat de behoefte aan verpleeg(huis)zorg is en geeft inzicht in de beschikbare vastgoedcapaciteit. Tegelijkertijd laat het ook nog vragen onbeantwoord, zoals de effecten van trends op de behoefteontwikkeling, en de wijze waarop aan deze behoeften tegemoet gekomen kan worden. Immers, het ligt voor de hand dat met andere vormen van zorg en wonen tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte van ouderen dan alleen via de nu gebruikelijke verpleeghuislocaties.

Behoefte per regio in beeld

De Jonge brengt (in lijn met het TNO-advies) de behoefte per regio in beeld. Aan de hand van dit regionale inzicht kunnen zorgkantoren samen met gemeenten bepalen wat nodig is in de regio. Op basis daarvan kunnen regionale plannen worden opgesteld/aangescherpt en afspraken worden gemaakt met onder andere zorgaanbieders en woningbouwcorporaties. Een goede registratie van beschikbare capaciteit vorm een randvoorwaarde om deze plannen op te kunnen stellen. TNO adviseert om een gebouwenregistratie op te zetten. Dit advies neem De Jonge over. Zowel voor de korte termijn als voor de (middel)lange termijn heeft de minister reeds een aantal acties ingezet om de wachtlijsten aan te pakken, zoals het beschikbaar stellen van extra middelen. Voor de (middel)lange termijn wordt in verschillende trajecten nagedacht over de organisatie van de zorg en worden beleidsopties in beeld gebracht (commissie Bos, contourennota, Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, Zorgkeuzes in Kaart).

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kamerbrief over (bouw)opgave verpleeg(huis)zorg in komende decennia

Downloads:
Kamerbrief over bouwopgave verpleeghuiszorg in komende decennia

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken