“Al sinds 1995 levert het persoonsgebonden budget (pgb) een bijdrage aan de zelfbeschikking van mensen die langdurige verzorging of professionele hulp nodig hebben. Het pgb heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig alternatief voor zorg in natura, maar ook tot een instrument met een uiterst complexe uitvoeringspraktijk.”

“Daarom is het ook niet vreemd dat niet altijd alles vlekkeloos verloopt, soms tot ongenoegen van budgethouders”, stelde de Jonge in zijn brief aan de kamer. “Tegelijkertijd weten we dat het gros van de gebruikers tevreden is over de mogelijkheden die het pgb hen biedt. Die waardering is een stimulans om samen te werken aan een verdere optimalisering van het instrument.”

Agenda pgb

Deze rapportage is de eerste in een reeks waarin De Jonge de kamer in samenhang laat zien welke progressie het afgelopen half jaar geboekt is met de Agenda pgb. Daarnaast is de Kamer al apart geïnformeerd over de wijze waarop verstrekkers hun pgb-tarieven vaststellen, de wijze waarop de gemeentelijke toegang is georganiseerd waar het gaat om verstrekking van Wmo-pgb’s, bemiddelingsbureaus, de stand van zaken bij de ontwikkeling van pgb 2.04 en de stappen die zijn gezet bij het ondersteunen van ouderinitiatieven.

De Jonge meldt met tevredenheid dat de eerste resultaten van de Agenda zijn bereikt:

 • Een nieuw kader voor pgb-vaardigheid dat budgethouders en verstrekkers helpt bij het maken van een weloverwogen keuze voor een pgb (communicatie
  en voorlichting);
 • Een digitale publicatie met maatregelen om administratieve lasten te beperken
  (beperking bureaucratie);
 • De capaciteit bij de Inspectie SZW wordt fors uitgebreid (fraudebestrijding en
  handhaving);
 • Onderzoek dat in de Agenda is aangekondigd, is aanbesteed of in gang gezet
  (kennis en onderzoek).

Resultaten

Deze resultaten zijn eerste stappen op weg naar een toekomstbestendig pgb. De Jonge verwacht dat budgethouders en verstrekkers gebruik zullen maken van de nieuw ontwikkelde instrumenten. Ook verwacht de minister dat het beleid de komende periode beter onderbouwd en aangescherpt kan worden met kennis uit de lopende onderzoeken. De effecten hiervan zullen pas na verloop van tijd zichtbaar worden. “Door nu deze investeringen te doen, zorgen we ervoor dat het pgb ook op termijn beschikbaar kan blijven voor mensen die hier baat bij hebben”, aldus De Jonge.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Overzicht activiteiten Agenda pgb

Downloads:
Overzicht activiteiten agenda pgb
Kamerbrief over voortgangsrapportage agenda pgb

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken