Zorginstituut Nederland neemt bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’. Partijen bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt. Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register.

Kwaliteitsstatuut: veldnorm voor GGZ aanbieders

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het statuut is een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individueel kwaliteitsstatuut. Vanaf 1 januari 2017 zijn GGZ-aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut, toegespitst op de eigen situatie, te hebben.

Dynamisch model

Het Kwaliteitsstatuut is een dynamisch document dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt. In het bestuurlijk akkoord GGZ van juni 2018 hebben partijen in de GGZ afgesproken om het statuut te herzien, met als doel:

  • Terugdringen administratieve lasten
  • Terugdringen wachttijden door flexibiliteit/taakherschikking van beroepen

Op verzoek van partijen heeft het Zorginstituut het onderwerp op 1 oktober 2018 op de Meerjarenagenda geplaatst.

Doorzettingsmacht Regiebehandelaarschap

Belangrijk onderdeel van het Kwaliteitsstatuut zijn de afspraken over het ‘regiebehandelaarschap’. Partijen hebben geen consensus bereikt over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op te pakken.

Lees hieronder verder.Bron: Zorginstituut Nederland

Externe links:
Zorginstituut neemt regie op onderdeel Kwaliteitsstatuut GGZ

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken